Jak opisywać dokumenty

Każdy dokument finansowy musi zostać w odpowiedni sposób sprawdzony i opisany. Należy nanieść na dokumencie informacje o:

  • sprawdzeniu pod względem merytorycznym,
  • sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym,
  • zatwierdzeniu do wypłaty,
  • kontach księgowych, na których ewidencjonowany jest wydatek,
  • numerze księgowym, pod jakim dany dokument jest zamieszczony w księgach.

Ponadto na dokumentach należy umieścić informację o tym, że dany wydatek sfinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” oraz określić źródło finansowania kosztu (chodzi o podanie, czy wydatek został pokryty z przyznanej dotacji czy też stanowi wkład własny finansowy).

Dla większego porządku na dokumentach należy zamieszczać informację o kategorii kosztów – pozycji budżetowej, której dotyczy.